تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - تصاویر بی نظیر از بدن انسان (گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی)
خواستن = توانستن

 

شکاف های انتهای تار موی انسان


Click Here For Get More E-Mails From JoinIran 
Group

 

 

 

مویرگ های اعصاب چشم


Click Here For Get More E-Mails From JoinIran 
Group

 

 

 

سطح روده انسان (اگر کمی دقت کنید تکه های غذا را در لابه لای روده ها می توانید مشاهده کنید)

Click Here 

For Get More E-Mails From JoinIran Group

 

 

 

 

جنین 5 روزه انسان


Click Here For Get More E-Mails From JoinIran 
Group

 

 

 

سلول تخمک زنان


Click Here For

 Get More E-Mails From JoinIran Group

 

 

 

گلوبول های قرمز خون
Click Here For Get More E-Mails From 

JoinIran Group

 

 

 

ریه انسان (حفره هایی که در تصویر می بینید محل تبادل گاز با خون می باشد)

Click Here 

For Get More E-Mails From JoinIran Group

 

 

 

نرون های عصبی در مخچه (بیش از 100 بیلیون نرون در مغز وجود دارد )ئ


Click Here For

 Get More E-Mails From JoinIran Group

 

سلول های لخته خون (این لخته های خونی در میان گلوبول های سفید خون دیده می شوند)
 

Click Here 

For Get More E-Mails From JoinIran Group

 

 

 

 

اسپرم های مردانه


Click Here For Get More E-Mails From JoinIran
 Group

 

 

 

 

 

سلولهای سرطانی ریه (با عکس قبلی ریه مقایسه کنید)


Click Here 

For Get More E-Mails From

 JoinIran Group

 

 

 

اسپرم های بدور تخمک برای تشکیل جنین


Click Here For Get More E-Mails From JoinIran
 Group

 

 

 

 

 

ریشه های مو درون گوش


Click Here For

 Get More E-Mails From JoinIran Group

 

 

 

 

غنچه های مزه روی زبان (بیش از 10 هزار غنچه برای مزه غذا روی زبان وجود دارند)


Click Here For

 Get More E-Mails From Sare2008

 Group

 

 

 

پلاک دندان


Click Here 

For Get More

 E-Mails From JoinIran Group