تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - بررسی اثر ضد میكروبی عصاره‌ی اتانولی برگ درخت گردو بر روی پروپیونی باكتریوم آكنه
خواستن = توانستن

زمینه و هدف
: جوش جوانی یكی از مشكلات پزشكی است و پروپیونی باكتریوم آكنه به عنوان یك عامل اصلی در این بیماری مورد توجه قرار دارد. اثرات ضد میكروبی قسمت‌های مختلف درخت گردو (Juglans regia) بر روی بسیاری از باكتری‌ها به اثبات رسیده است. برگ گردو همچنین اثر آنتی اكسیدانی داشته و بنابراین اگر دارای اثر ضد باكتریایی بر روی پروپیونی باكتریوم آكنه نیز باشد، می‌تواند به‌عنوان یك داروی جایگزین برای درمان این بیماری مطرح گردد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر آنتی‌باكتریال عصاره‌ی برگ درخت گردو بر روی پروپیونی باكتریوم آكنه در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی، عصاره‌ی اتانولی برگ درخت گردو تهیه و اثرات ضد میكروبی آن به روش چاهك- دیفیوژن، تعیین حداقل غلظت ممانعت كنندگی از رشد (MIC) و حداقل غلظت كشندگی باكتری (MBC) با روش رقت لوله‌ای (macrodilution) علیه پروپیونی باكتریوم آكنه انجام شد، آمپی‌سیلین (10 میكروگرم) به عنوان كنترل مثبت بكار رفت.
یافته‌ها: عصاره‌ی اتانولی برگ درخت گردو در هر دو روش آگار دیفیوژن و ماكرودایلوشن بر روی باكتری پروپیونی باكتریوم آكنه دارای اثر مهاری بود. بیشترین هاله عدم رشد در غلظت 150 میلی‌گرم در میلی‌لیتر معادل 7/1±25 میلی‌متر، مقدار MIC برابر 5/12 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و مقدار MBC معادل 15 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد كه عصاره‌ی اتانولی برگ درخت گردو دارای اثر ضد میكروبی بر روی پروپیونی باكتریوم آكنه بوده، می‌تواند به عنوان فرآورده‌ای آنتی‌باكتریال در درمان عفونت‌های خارجی حاصل از این میكروارگانیسم مطرح گردد.