تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - بررسی آگاهی، نگرش و عملكرد زنان در خصوص تغذیه و ورزش و ارتباط آن با عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی
خواستن = توانستن


زمینه و هدف
: امروزه زنان بیش از مردان جان خود را در اثر بیماری‌های قلبی و عروقی از دست می‌دهند. سبك زندگی ناسالم در ابتلا به عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی تاثیر مستقیم دارد. تغذیه و فعالیت بدنی دو عامل عمده در تعیین سبك زندگی هستند. بررسی سبك زندگی زنان به لحاظ نقش مهم در تعین سبك زندگی خانواده می‌تواند مشكلات را شناسایی و در تدوین برنامه‌های ارتقای سلامتی راهنما باشد.

روش بررسی: طی مطالعه‌ی توصیفی، مقطعی وسیع سبك زندگی و عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی و عروقی در سطح شهر زنجان با استفاده از پرسشنامه استاندارد مونیكا مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه داده‌های مربوط به 997 زن بالای بیست سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: اكثریت نمونه‌های مورد پژوهش از اثر ورزش و تغذیه‌‌ی سالم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی، عروقی از آگاهی (7/66 درصد) و نگرش (4/62 درصد) در سطح خوب برخوردار بودند. اما تنها 6/ 23 نمونه‌ها در زمینه‌ی ورزش و 1/24 درصد در زمینه‌ی تغذیه دارای عملكرد خوب بودند. آزمون آماری كای دو بین میزان كلسترول خون (02/0=P)، قند خون ناشتا (02/0=P) و فشار خون (03/0=P) واحدهای مورد پژوهش با انجام ورزش ارتباط معنادار آماری نشان داد. ولی بین میزان آگاهی واحدهای مورد پژوهش در خصوص تغذیه با میزان قند خون، فشار خون و كلسترول و عملكرد ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
نتیجه‌گیری: آگاهی و دانش به تنهایی نمی‌تواند عملكرد افراد را تضمین نماید. لزوم انجام مداخلات جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی ضـروری است.