تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - رابطه‌ی مصرف سیگار با بروز دیابت بارداری
خواستن = توانستن
زمینه و هدف: دیابت یك بیماری متابولیك و شایع‌ترین عارضه‌ی طبی در بارداری است. دیابت بارداری نیز یكی از انواع دیابت است كه برای اولین بار در بارداری شناسایی می‌شود. عوامل خطر متعددی در بروز دیابت بارداری شناسایی شده‌اند. شناسایی عوامل خطر جدید به كشف زنانی كه در معرض خطر قرار دارند، كمك خواهد كرد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه‌ی مصرف سیگار حین یا قبل از بارداری با بروز دیابت بارداری در مراجعین به مراكز بهداشتی درمانی شهر تهران در سال 88-1387 انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 110 زن باردار با تشخیص قطعی دیابت بارداری (گروه مورد) و همزمان با آن تعداد 96 خانم بارداربدون ابتلا به دیابت بارداری (گروه شاهد)، مراجعه كننده به درمانگاه مراقبت‌های روتین بارداری و مركز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان آیت ا... طالقانی و مركز تحقیقات غدد و متابولیسم ایران در شهر تهران انجام شد. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه و روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس بود. دو گروه از نظر سن، تعداد سقط و تعداد زایمان با یكدیگر همسان شدند.
یافته‌ها: خصوصیات دموگرافیك در دو گروه مشابه بود. مصرف سیگار قبل و یا در حین بارداری با بروز دیابت بارداری در ارتباط بود (001/0 P=). زنانی‌كه سابقه‌ای از مصرف سیگار را ذكر می‌كردند، 79/3 برابر نسبت به گروهی كه سابقه‌ای از مصرف سیگار را ذكر نمی‌كردند، در معرض ابتلا به دیابت بارداری بودند (53/10- 37/1 CI= 0001/0 P=)
نتیجه‌گیری
: بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی حاضر، مصرف سیگار حین و یا قبل از بارداری می‌تواند یك عامل خطر در بروز دیابت بارداری باشد.